Wet kwaliteit klachten en geschillen zorg

De overheid wil dat iedereen goede zorg krijgt. De Wkkgz geeft kaders en verplichtingen voor kwalitatief goede zorg. Daarnaast wil de overheid middels deze wet vastleggen wat er moet gebeuren als mensen een klacht hebben over de zorg. Zodat er geleerd wordt over de klacht en de afhandeling ervan sneller zal verlopen. Tevens wil de overheid de gang naar de rechter verminderen en de drempel voor het oplossen van geschillen verlagen. Deze 3 zaken worden binnen de Wkkgz geregeld. 
Hieronder volgt een overzicht van zaken die van belang zijn om de kwaliteit van de zorg te waarborgen. 

AGB code 

Zorg met Compassie beschikt op dit moment over een AGB code (Algemene Gegevens Beheer) om zorg vanuit een PGB te kunnen leveren. 
In de toekomst zal zij nog een AGB code aanvragen voor het leveren van Zorg in Natura. 

Zorgdossier/zorgplan

Zorg met Compassie draagt zorg voor een zorgdossier bij uw thuis (zo nodig in overleg met andere betrokken zorgverleners) volgens de eisen die hieraan gesteld worden. Ook wordt er bij aanvang van de zorg een zorgovereenkomst opgesteld.
De algemene voorwaarden en privacybeleid zijn digitaal te vinden op deze website. 

Multidisciplinair werken

Wanneer wenselijk schakelt Zorg met Compassie in overleg met u een andere discipline in. Bijvoorbeeld een ergotherapeut, fysiotherapeut, apotheker, enz. Daarnaast zal er nauw contact zijn tussen huisarts, specialist in het ziekenhuis en/of homeopaat. 
Ook kan de reden zijn om een ergotherapeut in te schakelen, om  arbotechnisch op een verantwoorde manier zorg te kunnen verlenen.

Bijscholing/training 

Zorg met Compassie is aangesloten bij de beroepsvereniging V&VN, waar zij onder andere in het kwaliteitsregister kan bij houden wat ze doet aan deskundigheidsbevordering en zo voldoet aan de standaard. 

Bij Vilans heeft Zorg met Compassie toegang tot protocollen t.b.v. voorbehouden en risicovolle zorghandelingen. Indien zich een handeling voordoet waarvoor er op dat moment onvoldoende bekwaamheid is, zal zij dit aangeven en zich zo snel mogelijk bekwamen of met een passende oplossing komen. 

BIG registratie

In de wet op de Beroepen Individuele Gezondheidszorg worden minimale eisen gesteld aan de kwaliteit van de beroepsuitoefening. Je moet beschikken over de vereiste opleiding om ingeschreven te worden en vervolgens moet je om de 5 jaar aantonen dat je een minimum aantal uren hebt gewerkt. 

Klachtenregeling 

Via Solopartners.nl is Zorg met Compassie aangesloten op een klachtenfunctionaris en een geschilleninstantie van klachtenregeling.nl 
Hierdoor kunnen zij garanderen dat deze onafhankelijk is en voldoet aan de Wkkgz.

Het Landelijk Meldpunt Zorg geeft informatie en advies indien u een vraag of klacht heeft over de kwaliteit van zorg. Deze is onderdeel van de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd.